หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวนวลศรี ยอยยิ้ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
โทร : 089-6445948
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวญนันท์นิชา บุญหนู
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 099-7987141


นางจันทรา จันทร์ส่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 084-3821747


นายสักสิน ทองพานเหล็ก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091-7741250


นางภคนันท์ รัฐอินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 097-2718469


นายอนุรักษ์ เนียมสวรรค์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
โทร : 081-9629952