หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายรู้ จันทะคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 

ข้อบัญญัติ
 

ดาวโหลด
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  ได้เสนอร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๕9  เมื่อวันที่ 31   ตุลาคม  ๒๕๕9
ในการนี้ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 09.07 น. โดย คุณ พักตร์นิภา ธิมาชัย

ผู้เข้าชม 58 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557