หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 [ 4 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 33  
 
พระราชบัญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 [ 6 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 95  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 74  
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 [ 6 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 6 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [ 6 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 47  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 6 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2462 [ 6 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 15 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 2561 [ 19 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-819,
       055-009-820