หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายรู้ จันทะคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้ พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  30  เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖3  และเดือนมกราคม  จนถึงเดือนธันวาคม  2564
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุ  ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๑. ผู้สูงอายุที่มี อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์  ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๒. ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓   (เกิดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน  2504 - 1  กันยายน  2505)
๓. ผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาใหม่ ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
        มีคุณสมบัติ  ดังนี้
๑. สัญชาติไทย  
๒. ภูมิลำเนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  
๓. ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จะต้อง ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  ๓๐  เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖3 และเดือนมกราคม จนถึงเดือนธันวาคม  2564  ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด          ณ กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น. (ในวัน และเวลา ราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๖5  เป็นต้นไป  
โดยเตรียมหลักฐานตัวจริง ดังนี้
๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  (ที่เป็นปัจจุบัน)  
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ธกส. ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพความพิการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
คนพิการ  หมายความว่า  คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.2534  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553  เดือนละ 1 ครั้ง ตามงวดการจัดสรรงบประมาณของรัฐ อัตรารายละ  800 บาทต่อเดือน  (ทั้งนี้ ตามอัตราที่ระเบียบฯ หรือรัฐบาลประกาศกำหนด)
มีคุณสมบัติดังนี้  
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
หลักฐานการลงทะเบียน
        1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมสำเนา
        2. ทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนา
        3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. พร้อมสำเนา สำหรับกรณี  ที่ผู้ขอรับเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
        4. ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม
  ผู้พิทักษ์  หรือผู้อนุบาล  แล้วแต่กรณี  ยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานเป็นผู้แทนดังกล่าว


 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2563 เวลา 13.13 น. โดย คุณ มะลิวัลย์ สุขแจ่ม

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-6435