หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
..........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 68 พรรษา  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 68 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง มีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 หมวด 2 มาตรา 67 (7) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (24) ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ จัดการ บำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้  จึงได้ดำเนินการจัดโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบรอบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยกำหนดให้บุคลากรในสังกัด ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และประชาชนในพื้นที่  จำนวน  200  คน ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์  จำนวน 500 ต้น ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์รอบฝายซำต้อง หมู่ที่ 8 บ้านท่าสวนยา ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2563 เวลา 19.27 น. โดย พีระประภา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 76 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-819,
       055-009-820