หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายรู้ จันทะคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ความรุนแรงภายในครอบครัว  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากปัญหาการแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน
เกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิดมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการทําร้ ายร่างกายระหว่างบุคคลทั่วไป
การใช้มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับกับการกระทําด้วยความ
รุนแรงในครอบครัวจึงไม่เหมาะสม เนื่องจากกฎหมายอาญา มีเจตนารมณ์ที่จะลงโทษผู้กระทํา
ความผิดมากกว่าที่จะแก้ไข ฟื ้นฟูผู้กระทําผิดหรือปกป้ องคุ้มครองผู้ที่ถูกกระทําด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว
การมีกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว จึงมีความเหมาะสม
กว่าการใช้ กระบวนการทางอาญาเพราะสามารถกําหนดรูปแบบ วิธีการ และขั ้นตอนที่มี
ลักษณะแตกต่างจากการดําเนินคดีอาญาโดยทั่วไปโดยให้ผู้กระทําความผิดมีโอกาสกลับตัว
และยับยั ้งการกระทําผิดซํ ้า
รวมทั ้งสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวไว้ได้ ประกอบกับเด็ก เยาวชน และ
บุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอัน
ไม่เป็ นธรรม จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตินี

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2563 เวลา 11.29 น. โดย คุณ มะลิวัลย์ สุขแจ่ม

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-6435