หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายรู้ จันทะคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์สิทธิมนุษยชนสตรี  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประชาสัมพันธ์สิทธิมนุษยชนสตรี สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่ มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเท่าเทียมกันในแง่ศักดิ์ศรี  ความเป็นมนุษย์ และสิทธิเพื่อดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุภาษา ศาสนา และสถานภาพทางกาย และสุขภาพ รวมทั้ง ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่ออื่นๆ ที่ ขึ้นกับพื้นฐาน ทางสังคม สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถ่ายทอดหรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้  (ชะวัชชัย ภาติณธุ. กระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548)ดังนั้น สิทธิมนุษยชนสตรี หมายถึง สิทธิในร่างกาย สิทธิในความเป็นบุคคล และสิทธิที่จะตัดสินใจอย่างเป็นอิสระด้วยตนเอง โดยความเท่าเทียมกันและไม่คำนึงถึงความแตกต่างในทุกๆ ด้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2563 เวลา 11.22 น. โดย คุณ มะลิวัลย์ สุขแจ่ม

ผู้เข้าชม 2 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-953-6435