หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการชุดตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี ปีงบประมาณ 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 557 ลว 12 ก.ย. 65 [ 13 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 136 
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว 5914 ลว 8 ก.ย. 65  [ 13 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 132 
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินโครงการฝึกอบอรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.1/ว 556 ลว 12 ก.ย. 65 [ 13 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 179 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน มิ.ย.65 ที่ พล 0023.5/ว 560 ลว.13 กันยายน 2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 187 
โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดบทเรียนการจัดการขยะมูลฝอย พิษณุโลกจังหวัดสะอาดประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5967 ลว 12 ก.ย. 65 [ 12 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 137 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.2/ว 5909 ลว 8 ก.ย. 65 [ 12 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 220 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.2/ว 5911 ลว 8 ก.ย. 65  [ 12 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 115 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 5936 ลว. 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 53 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561) รุ่นที่ 14 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 535 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 64 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 ในช่วงงบประมาณ 2566-2570 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 554 ลว 9 ก.ย.65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 86 
การขอรับการจัดสรร งปม. 65 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5932 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 67 
ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบเจตนารมณ์ของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ พล 0023.3/ว 553 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
การประชุมเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 552 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 35 
การประชุมเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 552 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 26 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนารูปแบบออนไลน์ (Online) การประกันคุณภาพการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5942 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 56 
การดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 551 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 109 
การสำรวจข้อมูลการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5944 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 168 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 759
   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-819,
       055-009-820