หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 563 ลว 19 ก.ย. 65 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 104 
ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศกรมอนามัย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขฯ ที่ พล 0023.3/ว 562 ลว 19 ก.ย.65 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 100 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 8/2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6090 ลว 16 ก.ย.65 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 171 
การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ พล 0023.5/ว 567 ลว. 19 ก.ย. 65 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 152 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกนำส่งรายได้ให้ อปท. เดือน ส.ค. 65 ที่ พล 0023.5/ว 566 ลว.19 ก.ย. 65 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 152 
ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6049 ลว 15 ก.ย. 65 [ 17 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 117 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ 16110 ลว. 15 ก.ย. 65 [ 16 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 96 
แต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พล 0023.2/ว 6064 ลว 15 ก.ย. 65  [ 15 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 380 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ที่ พล 0023.6/ 16066 ลว 14 กย. 65 [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 173 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6029 ลว 14 ก.ย.65 [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 196 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6007 ลว. 13 ก.ย.65 [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 113 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเอกสารการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6008 ลว. 13 ก.ย.65 [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 234 
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (อายุ 2 - 3 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 6009 ลว 13 ก.ย.65 [ 13 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 88 
คู่มือส่งเสริมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัยสำหรับพ่อแม่/สถานศึกษาเด็กปฐมวัย ที่ พล 0023.3/ว 548 ลว 8 ก.ย. 65 [ 13 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 68 
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.3/ว 6004 ลว 13 ก.ย. 65 [ 13 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 118 
แจ้งเปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 6 - 11 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ พล 0023.3/ว 555 ลว 12 ก.ย. 65 [ 13 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 115 
ขอความอนุเคระห์เร่งรัดการโอนใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ พล 0023.3/ว 558 ลว 12 ก.ย. 65 [ 13 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 51 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 759
   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-819,
       055-009-820