หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.3/ว 6160 ลว 20 ก.ย. 65 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 57 
ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศ า ฯ ที่ พล 0023.3/ว 6159 ลว 20 ก.ย. 65 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 55 
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ที่ พล 0023.3/ว 6158 ลว 20 ก.ย. 65 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 28 
การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 6157 ลว 20 ก.ย. 65 [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 39 
การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) ที่ พล 0023.3/ว 6176 ลว 20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 105 
แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ ที่ พล 0023.5/ว 572 ลว. 20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 69 
แจ้งมติคณะอนุกรรมการ สปท. ประจำภาค 6 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ ที่ พล 0023.5/ว 6163 ลว.20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 91 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6145 ลว 20 ก.ย.65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 136 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/16351 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 55 
ประชาสัมพันธ์ประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา : มุมมองใหม่เกี่ยวกับการใช้ผลประเมินพหุปัญญาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่ พล 0023.3/ว 570 ลว 20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 45 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2022 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 569 ลว 20 ก.ย.65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนา (ทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ : ทักษะสำคัญในยุค Digital Disruption) ที่ พล 0023.3/ว 568 ลว 20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6149 ลว 20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 68 
การจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2565 ที่ พล 0023.3/ว 571 ลว. 20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 88 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม ที่ พล 0023.5/ว 6133 ลว 19 กันยายน 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 155 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/16312 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 40 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ พล 0023.6/6134 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 70 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 759
   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-819,
       055-009-820