หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
..........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบ e-GP เพิ่มเติม ที่ พล 0023.5/19831 ลว. 19 พ.ย. 64 [ 22 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 58 
รายงานการเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 671 ลว 19 พ.ย. 64 [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 89 
(แก้ไขเพิ่มเติม) การใช้พื้นที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศฯ ที่ พล 0023.3/ว 8117 ลว 19 พ.ย. 64 [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 108 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 8109 ลว 19 พ.ย. 64 [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 192 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ประปาหมู่บ้านฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 8112 ลว 19 พ.ย.64 [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 64 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการการกระจายให้แก่ อปท. การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 8114 ลว 19 พ.ย. 64 [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 49 
ส่งมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ที่ พล 0023.3/ว 657 ลว 19 พ.ย. 64 [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 42 
แนวทางบทบรรยายของหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการประขุมชี้แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวฯ ที่ พล 0023.3/ว 656 ลว 19 พ.ย.64 [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 36 
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2564 (ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว8107 ลง 19 พ.ย. 64 [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 55 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 8108 ลว 19 พ.ย. 64 [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 64 
ขอความร่วมมือติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/669 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2564 [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 55 
แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวา เป็นสารบำรุงดิน เพิ่มเติม ที่ พล 0023.3/ว 8097 ลว 19 พ.ย. 64 [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 79 
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พล 0023.2/ว 8098 ลว 19 พ.ย. 64 [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 102 
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564ฯ ที่ พล 0023.2/ว 8096 ลว 19 พ.ย. 64 [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 94 
ขอความสนับสนุนเชิญชวนห้องสมุดจัดนิทรรศการหนังสือ (นิทานเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็กปฐมวัย) และขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม (อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มกันเพื่อเด็กปฐมวัย) ที่ พล 0023.3/ว654 ลว 18 พ.ย.64 [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 49 
ประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ที่ พล 0023.3/ว 653 ลว 18 พ.ย.64 [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 61 
แจ้ง อ.พรหมพิราม เมือง วัดโบสถ์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินฯ เศรษฐกิจฐานราก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/19709 19710 19711 ลว 19 พ.ย. 64 [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 46 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 680
   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-819,
       055-009-820