หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนเงินมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4991 ลว. 26 กันยายน 2566 [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 80 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม kick off โครงการถนนสีขาวต้นแบบ 1 อปท. 1 หมู่บ้าน/ชุมชน 1 ถนน ปลอดขยะจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.6/ว 4992 ลว 26 ก.ย. 66 [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 75 
ทืั้ี่ พล 0023.5/ว377 ลว. 25 ก.ย. 2566 เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในฯ ประจำปี 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 93 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีอบจ. ที่ พล 0023.5/11321 ลว. 25 กันยายน 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 60 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ พล 0023.5/ว 676 ลว. 25 กันยายน 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 138 
การประชาสัมพันธ์เผยเเพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย ที่ พล 0023.1/ว4958 ลว 22 ก.ย. 66 [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 72 
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4960 ลว 22 ก.ย. 66 [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 77 
ให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ 11250 ลว 22 ก.ย. 66 [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 42 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4957 ลว 22 ก.ย.66 [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 107 
การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/11249 ลว 22 ก.ย. 66 [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 79 
แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) เพื่อตรวจสอบโครงการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 673 ลว 21 ก.ย. 66 [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 87 
สรุปข้อสั่งการจากการประชุมคณะทำงานติดตาม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินถบ่มจังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5/2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 674 ลว 22 ก.ย. 66 [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 69 
เชิญผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งร่วมรับฟังฯ การมอบนโยบบายของรัฐมนตรีว่าการประทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว675 ลงวันที่ 22 กันยายน 2566  [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 76 
เลื่อนการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. งปม. 67 เพิ่มเติม นโยบาย ด้านน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่ายประชาชน และดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ดวนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 672 ลว 21 ก.ย. 66 [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 90 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4912 ลว 20 ก.ย. 66 [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 84 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยงานบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติมครั้งที่2) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/4934 ลว.21ก.ย.2566 [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 98 
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม กรณีปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4936 ลว.21 กันยายน 2566 [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 177 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 868
   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-819,
       055-009-820