หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการก่อสร้างแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ที่ พล 0037.1/ว239 ลว.3 มิ.ย. 2554 [ 3 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1018 
การจัดสรรรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2553 - ธันวาคม 2553 ที่ พล 0037.5/ว114 ลว. 18 มี.ค. 2554 [ 3 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1057 
แบบรายงานปรับเกลี่ย งปท.เบี้ยยังชีพฯ งวดที่ 2 ที่ พล 0037.3/ ว 236 ลว. 2 มิ.ย. 54 [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1450 
การดำเนินโครงการการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ด่วนที่สึด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๓๐๓๙ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๔ [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1059 
เตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด่วนมาก ที่ พล 0037.1/582 ลว 2 มิ.ย. 54 [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1114 
เลื่อนกำหนดการอบรมการคัดกรองเด็กพิการเพื่อกาจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๓๐๓๗ ลว. ๒ มิ.ย.๒๕๕๔ [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1293 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ ด่วนมากที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๐๒๔ ลว ๒ มิถุนายน ๕๔ [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1405 
การจัดทำและปรับปรุงระบบข้อมูลชุมชนและกรรมการชุมชน ด่วนที่สุดที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๘๑ ลว ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1083 
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๐๒๒ ลว ๒ มิถุนายน ๕๔ [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 897 
ขอความร่วมมือในการมอบนโยบายให้ส่วนงานในสังกัดมีเจตคติอย่างสร้างสรรค์ต่อผู้พิการ ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๓๐๒๑ ลว ๒ มิถุนายน ๕๔ [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 927 
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ พล 0037.1/ว 2032 ลว. 2 มิ.ย. 2554 [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1226 
ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลรฯ ลว.1 มิ.ย. 54  [ 1 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1716 
ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่นปี ๒๕๕๔ (อปท.๑) ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๒๙๘๖ ลว. ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๔ [ 1 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1558 
การประชุมชี้แจงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๓๗๗ ลว. ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๔ [ 1 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1085 
การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๒๙๘๕ ลว. ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ [ 1 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1270 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขป้ายประชาสัมพันธ์ "ข้าราชการท้องถิ่นมีศักดิ์ศรี ไม่ซื้อซี ไม่ขายตำแหน่ง" [ 31 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1347 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ที่ พล 0037.5/ว 223 ลว 23 พ.ค. 54 [ 31 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1186 
 
<< หน้าแรก...     743      744      745      746     (747)     748      749      750      751     ....หน้าสุดท้าย >> 759
   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-819,
       055-009-820