หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
..........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นมัสการหลวงพ่อเรืองเพื่อเป็นศิริมงคล
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านดง
ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
อบต.บ้านดง
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต "คิดดีทำดี" ที่พล 0037.3/ ว 168 ลว. 19 เม.ย 54 [ 19 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 2823 
แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา (สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๖๓ ลว. ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๔ [ 19 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 2406 
รายชื่อค่ายปรับเปลื่ยนพฤติกรรม (บำบัดฟื้นฟู) ระยะสั้น ๑๕ วัน และรายชื่อวิทยากรที่ผ่านการอบรม ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๑๕ ลว. ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๔ [ 19 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1063 
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายขอความร่วมมือตรวจสอบคุณสมบัติฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.4/ ว 167 ลว 19 เมษายน 2554 [ 19 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1142 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการรายงานสถานการณ์ ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๒๑๑๓ ลว. ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๓ [ 19 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 917 
การพัฒนาความรู้มนส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่ พล 0037.1/ว 2162 ลว 18 เมษายน 2554 [ 18 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1029 
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ด่วนมาก ที่ พล 0037.1/ว 166 ลว 18 เมษายน 2554 [ 18 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1222 
หารือการยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ที่ พล 0037.3/ว 2114 ลว 12 เมษายน 54 [ 12 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1869 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า ที่ พล 0037.3/ว 2093 ลว 12 เมษายน 54 [ 12 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1100 
หนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๑๖๔ ลว ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ [ 12 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 2582 
ด่วนที่สุด ที่ พล0037.1/ว165 วันที่ 12 เมษายน 2554 [ 12 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1120 
แนวทางปฏิบัติการขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลว. 11 เมษายน 2554 [ 11 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1269 
หนังสือประทับตรา ด่วนมาก ที่ พล 0037.1/ ว 161 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 [ 11 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 2091 
แบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ สถจ. พิษณุโลก ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ [ 8 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1300 
การประชุมนายก/ปลัดอปท. ประจำเดือนเมษายน 2554 [ 8 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1166 
รับสมัคร รปม. รุ่นที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนมาก ที่ พล 0037.1/ว 159 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 [ 7 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1260 
การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองของรัฐบาล ที่ พล 0037.1/ว2008 ลว 7 เมษายน 2554 [ 7 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1068 
 
<< หน้าแรก...     664      665      666      667     (668)     669      670      671      672     ....หน้าสุดท้าย >> 680
   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-009-819,
       055-009-820