องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก