ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
บริการทะเบียนพาณิชย์